POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A VYUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Verzia 1.0 z 6. 4. 2021

Preambula: Definícia pojmov použitých v politike ochrany osobných údajov

Následne určíme:

 • „Osobné údaje“ : sú definované ako “akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo osôb, ktoré je možné priamo alebo nepriamo identifikovať odkazom na identifikačné číslo alebo na jednu alebo viac konkrétne prvkov " v súlade so Zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978.
 • „Stránka“ alebo „Služba“ : tiež stránka green-acres.com a jej miestne verzie (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr atď.) ako aj celý jej obsah.
 • „Vydavateľ“ alebo „My“ :Realist S.A.S, právnická alebo fyzická osoba zodpovedná za vydanie a obsah služby.
 • „Používateľ“ alebo „Vy“ : používateľ internetu, ktorý navštevuje a používa Službu alebo realitná agentúra alebo jednotlivec, ktorý sa prihlásil na odber.
Tieto Zásady ochrany a používania osobných údajov poskytuje Editor stránky. Používateľ stránky je vyzvaný, aby si ich pozorne prečítal, vytlačil a/alebo uložil na trvalé médium. Užívateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto zásady a akceptuje ich v plnom rozsahu a bez výhrad.

Article 1 - Úvod a úloha zásad ochrany osobných údajov

Účelom tehto dokumentu je informovať vás o záväzkoch služby týkajúcich sa vášho súkromia a ochrany vašich osobných údajov, ich zhromažďovania a spracuvávania pri používaní tejto Služby.

Je dôležité, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítali a aby ste vedeli o dôvodoch, prečo vaše údaje používame a ako ich spracuvávame.

Registráciou do Služby súhlasíte, že nám poskytnete pravdivé informácie o sebe. Poskytnutie nepravdivých informácií je v rozpore so všeobecnými podmienkami používania a predaja, ktoré sa v Službe vyskytujú.

Upozorňujeme vás, že sa tieto zásady ochrany osobných údajov môžu kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, najmä s cieľom zabezpečiť súlad s akýmkoľvek legislatívnym, regulačným, právnym alebo technologickým vývojom. V prípade potreby bude dátum aktualizácie jasne uvedený.

Tieto úpravy sa stávajú záväznými hneď po ich uverejnení a preto vás vyzývame, aby ste sa pravidelne s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznamovali a mohli tak vedieť o akýchkoľvek úpravach.

Nájdete tu aj popis svojich práv na ochranu osobných údajov a toho, ako vás zákon chráni.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva podľa článku 10 týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese: marketing@green-acres.com alebo poštou na adresu: Realist - green-acres - Správa osobných údajov, 100 boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, France.

Article 2 - Právne oznámenia, osobné údaje a účel stránky

Informácie týkajúce sa zhromažďovania a spracovania osobných údajov (zásady a vyhlásenia) sú uvedené na tejto stránke v Zásadách ochrany osobných údajov a použitia osobných údajov.
Účel tejto stránky je určený ako „Stránka inzerujúca nehnuteľnosť spájajúca návštevníkov a profesionálnych alebo individuálnych predajcov“.

Služba je vlastníctvom Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France - A.s. s kapitálom 1 000 000 € - RSC Paris 453 785 156 - Č. DPH: FR56453785156

Je stanovené, že názov služby: green-acres, musí byť uvedený v každej možnej korešpondencii.

Riaditeľ publikácie a redaktor: Benoît Galy vo funkcii predsedu spoločnosti Realist S.A.S.

Ubytovanie: OVH, A.s. s kapitálom 10 069 020 € , RCS Lille Metropola 424 761 419 00045 , Kód APE 2620Z , Č. DPH: FR 22 424 761 419 , Sídlo spoločnosti: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Article 3 - Údaje zhromaždené na stránke

Údaje zozbierané a následne spracované službou sú tie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete vyplnením rôznych formulárov prítomných v službe. Pri určitých operáciách, ktoré sa týkajú obsahu sa môže od vás vyžadovať, aby ste údaje prostredníctvom vlastných služieb postúpili tretím stranám, obzvlášť pri uskutočňovaní platieb. Nebudeme disponovať uvedenými údajmi, ich zber a spracovanie sa bude riadiť podmienkami, ktoré sú pre tieto strany špecifické. Pozývame vás, aby ste si v tejto súvislosti ešte pred oznámením vašich údajov prečítali ich podmienky.

Vaša adresa IP (identifikačné číslo pridelené počítaču na internete) sa zhromažďuje automaticky. Informujeme vás, že Služba pravdepodobne implementuje proces automatického sledovania (Cookie), ktorému môžete zabrániť úpravou príslušných parametrov vášho internetového prehliadača, ako je vysvetlené vo všeobecných podmienkach tejto stránky.

Vo všeobecnosti môžete navštíviť stránku green-acres.com a jej miestne verzie bez toho, aby ste o sebe poskytli akékoľvek osobné informácie. V žiadnom prípade nemáte povinnosť tieto informácie prenášať. V prípade odmietnutia je však možné, že nebudete môcť z určitých informácií alebo služieb čerpať.

Zbierame, používame a zdieľame nazhromaždené údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje, bez ohľadu na ich použitie. Zozbierané údaje môžu pochádzať z vašich osobných údajov, ale ako také nie sú dotknuté zákonom, pretože tieto údaje priamo neodhaľujú vašu totožnosť. S cieľom vypočítať percentuálny podiel používateľov, ktorí pristupujú ku konkrétnej funkcii stránky, môžeme napríklad zozbierať vaše údaje o používaní.

Služba na účely poskytovania lepšieho obsahu a služieb používa analytickú službu Google Analytics. Google Analytics v službách tretích strán nesleduje vaše návyky prehliadania. Informácie o vás, ku ktorým má Google Analytics prístup, neobsahujú žiadne vaše osobné údaje.

Nezhromažďujeme tzv. „Citlivé“ údaje.

Kontaktné údaje používateľov stránok, ktorí sa zaregistrovali na tejto stránke, sa uložia v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov zo 6. januára 1978. V súlade s posledným článkom, majú právo na prístup k údajom, ktoré poskytli, na ich odstránenie, zmenu alebo opravu. Za týmto účelom to je potrebné poslať žiadosť na nasledujúcu e-mailovú adresu: marketing@green-acres.com alebo poštou na adresu Realist - green-acres - Správa osobných údajov, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Zhromažďovanie osobných údajov používateľov vydavateľom nevyžaduje vyhlásenie francúzskeho orgánu na ochranu osobných údajov (Národná komisia pre informačné technológie a slobody - CNIL), vydavateľ tak však učinil v dôsledku vyhlásenia orgánu CNIL pod číslom 1051448.

Article 4 - Totožnosť kontrolóra

Zodpovedná osoba je spoločnosť Realist S.A.S so sídlom na nasledujúcej adrese: 100 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris - France.

Article 5 - Účel zhromaždených údajov

Údaje, ktoré sú vo formulách Služby identifikované ako povinné sú potrebné na to, aby bolo možné využívať príslušné funkcie Služby a obzvlášť operácie súvisiace s obsahom ponúkaným v rámci tejto Služby.
Služba pravdepodobne zhromažďuje a spracúva údaje svojich používateľov:

 1. Na účely poskytovania informácií alebo služieb, ktoré ste si predplatili, najmä: prepojenie medzi návštevníkmi a konkrétnymi kontaktovanými agentúrami/predajcami, personalizovaný vyhľadávací priestor, personalizovaný členský priestor, e-mailové upozornenia zodpovedajúce prieskumu nehnuteľností.
 2. Za účelom zhromažďovania informácií, ktoré nám umožňujú zlepšovať našu Službu, naše produkty a funkcie (najmä pomocou cookies).
 3. Aby bolo možné uskutočnťi odoslanie: kontaktné údaje agentúr/súkromných predajcov kontaktovaných na strane návštevníka, kontaktné údaje návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o váš tovar, na strane agentúry/súkromných predajcov, e-mailové upozornenia týkajúce sa vášho vyhľadávania nehnuteľností, oznámenia o stave účtu a ojedinele aj informačné bulletiny, ktoré by vás mohli zaujímať.

Article 6 - Príjemcovia a použitie zhromaždených údajov

Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa spracúvajú na účely vykonávania operácií s obsahom, ktorý sa týka Služby.

Pravdepodobne budete z našej služby dostávať elektronické správy (e-maily), najmä v rámci žiadostí o nadviazanie kontaktu medzi návštevníkmi a predajcami alebo v prípade newslettrov, ktoré si želáte odoberať. Kliknutím na odkaz, ktorý je na tento účel uvedený v každom e-maile, ktorý vám bude zaslaný, môžete požiadať o zastavenie zasielania e-mailov. Ak tak nemôžete urobiť, môžete nás tiež kontaktovať na marketing@green-acres.com, kde vám v tomto procese pomôžeme.

Príjemca vašich osobných informácií je iba Realist S.A.S. Tieto sú na tretiu stranu neprenosné, a to bez ohľadu na subdodávateľov, ktoré Realist S.A.S používa. Ani Realist S.A.S, ani jeho subdodávatelia neuvádzajú na trh osobné údaje návštevníkov a používateľov tejto stránky.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s nižšie uvedenými stranami na účely, ktoré sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov zadefinované.

Vyžadujeme, aby všetky tretie strany zaručovali bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracovanie v súlade so zákonom. Nepovoľujeme poskytovateľom služieb tretích strán používať vaše údaje.

Article 7 - Právne základy upravujúce spracovanie údajov

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) spoločnosť spracováva Realist S.A.S osobné údaje iba v nasledovných situáciách:

 1. s vaším súhlasom ;
 2. ak existuje zmluvný záväzok (zmluva medzi Realist S.A.S a vami);
 3. za účelom plnenia zákonnej povinnosti (podľa právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov).

Article 8 - Zabezpečenie údajov

Informujeme vás o tom, že vaše údaje môžu byť na základe zákona, nariadenia alebo rozhodnutia príslušného regulačného alebo súdneho orgánu sprístupnené, alebo v prípade potreby na účely editora na to, aby sa zachovali jeho práva a záujmy.

Zaviedli sme príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate, použitiu, úprave, zverejneniu alebo prístupu k vašim osobným údajom bez povolenia. Prístup k vašim osobným údajom navyše podlieha zadefinovanému a zdokumentovanému bezpečnostnému postupu.

Article 9 - Obdobie uchovávania údajov

Údaje sú uložené u hostiteľa Služby, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v článku 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov a nesmú prekročiť 36 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia sa budú uchovávať výlučne na štatistické účely a nebudú viesť k žiadnemu zneužitiu akéhokoľvek druhu.

Article 10 - Autorizovaní poskytovatelia služieb a prenos do tretej krajiny Európskej únie

Realist S.A.S vás informuje, že na uľahčenie zhromažďovania a spracovania poskytnutých údajov používa autorizovaných poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia sa nachádzajú výlučne v Európskej únii, vo Veľkej Británii alebo vo Švajčiarsku.

Realist S.A.S už vopred zabezpečilo, že poskytovatelia implementujú primerané záruky a dodržiavajú prísne podmienky týkajúce sa dôvernosti, použitia a ochrany údajov. Na týchto poskytovateľov sa tiež vzťahujú Všeobecné nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Article 11 - Práva výpočtovej techniky a sloboda

V súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré môžete uplatňovať tak, ako je uvedené v článku 1 týchto Zásad o ochrane osobných údajov, a to písomnou formou na poštovú adresu uvedenú v hornej časti (Realist - green-acres - Správa osobných údajov, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France) alebo zaslaním e-mailu na adresu marketing@green-acres.com:

 • Právo na informácie: máme povinnosť informovať vás o tom, ako vaše osobné údaje používame (ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov).
 • Právo na prístup: je vaše právo požiadať o prístup k údajom, ktoré sa vás týkajú s cieľom dostať kópiu osobných údajov, ktorými disponujeme. Z dôvodu povinnosti bezpečnosti a dôvernosti pri spracovaní osobných údajov, ktorá spočíva na Realist S.A.S, ste však informovaní, že vaša žiadosť bude spracovaná za predpokladu, že poskytnete dôkaz o svojej totožnosti, najmä prostredníctvom vyhotovenia skenu alebo fotokópie platného dokladu totožnosti.
 • Právo na opravu: právo požiadať nás o opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré sú neúplné alebo nepresné. Na základe tohto práva vás zákon oprávňuje požadovať opravu, aktualizáciu, zablokovanie alebo vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré môžu byť nepresné, chybné, neúplné alebo zastarané.
 • Právo na vymazanie, známe tiež ako „právo byť zabudnutý“: v určitých prípadoch nás môžete požiadať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, s výnimkou prípadu, keď existuje právny dôvod, ktorý nás zaväzuje ich dodržiavať).
 • Právo obmedziť spracovanie: v určitých prípadoch máte právo nás požiadať o pozastavenie spracovania osobných údajov,
 • Právo na prenos údajov: máte právo nás požiadať o zaslanie kópie vašich osobných údajov v štandardnom formáte (napríklad súbor .csv).
 • Právo namietať: máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov (napríklad tým, že nám zakážete spracúvať vaše údaje na účely priameho marketingu).

Uplatnenie tohto práva je však možné iba v jednej z týchto dvoch situácií: ak je výkon tohto práva založený na legitímnych dôvodoch alebo ak je cieľom výkonu tohto práva zabrániť použitiu zozbieraných údajov na účely obchodného prieskumu.

Ak si chcete uplatniť akékoľvek z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať písomnou formou na adrese Realist - Správa osobných údajov, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France alebo e-mailom na adrese marketing@green-acres.com

Nebudete musieť platiť žiadne poplatky za prístup k vašim osobným údajom (alebo za výkon akéhokoľvek iného práva). V prípade, že je vaša žiadosť očividne neopodstatnená, opakujúca sa alebo neprimeraná, môže vám byť naúčtovaný primeraný poplatok. V takomto prípade môžeme tiež odmietnuť na vašu žiadosť odpovedať.

RealistS.A.S bude mať v prípade potreby právo vzniesť námietky proti očividne protiprávnym požiadavkám z dôvodu ich systematickej, opakujúcej sa povahy alebo počtu.

Môžeme vás požiadať o konkrétne informácie s cieľom potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť vaše právo na prístup k vašim osobným údajom (alebo uplatniť akékoľvek iné právo). Toto je bezpečnostné opatrenie na zabezpečenie toho, aby sa tieto osobné údaje neposkytovali osobe, ktorá nemá oprávnenie ich prijímať. S cieľom získať viac informácii o vašej žiadosti a v snahe poskytnúť vám rýchlejšiu odpoveď vás môžeme kontaktovať.

Na všetky oprávnené žiadosti sa snažíme odpovedať do jedného mesiaca. Toto obdobie jedného mesiaca môže byť prekročené v prípade, že je vaša žiadosť mimoriadne zložitá alebo ak ste ju podali opakovane. V takom prípade vás vopred upozorníme a budeme vás informovať.

Article 12 - Zásady používania súborov cookie

Naše zásady používania súborov cookie vám umožňujú lepšie porozumieť ustanoveniam, ktoré implementujeme v súvislosti s navigáciou v našej službe. Obzvlášť vás informuje o všetkých súboroch cookie, ktoré sa nachádzajú v našej Službe, o ich účele a postupe na ich konfiguráciu.

a) Všeobecné informácie o cookies na stránke

Realist S.A.S ako poskytovateľ tejto služby môže pristúpiť k inštalácii súborov cookie na pevný disk vášho terminálu (počítač, tablet, mobilný telefón atď.), s cieľom zaručiť vám hladkú a optimálne prehliadanie v našej Službe.

„Súbory cookie“ (alebo identifikátory pripojenia) sú malé textové súbory obmedzenej veľkosti, ktoré nám umožňujú rozpoznať váš počítač, tablet alebo mobil za účelom prispôsobenia služieb, ktoré ponúkame.

Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies vás žiadnym spôsobom neidentifikujú na základe mena. Používajú sa výlučne pre naše vlastné potreby s cieľom zlepšiť interaktivitu a výkonnosť našej Služby a zasielať vám obsah prispôsobený vašim záujmom.

V súlade s odporúčaniami Národnej komisie pre informačné technológie a slobodu (CNIL) sú niektoré súbory cookie oslobodené od predchádzajúceho získania vášho súhlasu, pokiaľ sú nevyhnutne potrebné na fungovanie služby alebo ich jediným účelom je umožniť alebo uľahčiť elektronickú komunikáciu. Patria sem ID relácie, autentifikácia, vyrovnávacie súbory relácií vyrovnávania záťaže, ako aj súbory cookie na prispôsobenie rozhrania. Pokiaľ sú súbory cookie vydávané a spravované používateľom Realist S.A.S, podliehajú týmto pravidlám v plnom rozsahu.

Súbory cookie, ktoré zdieľajú sociálnu sieť vydáva a spravuje vydavateľ príslušnej sociálnej siete. Na základe vášho súhlasu vám tieto súbory cookie umožňujú pomocou tlačidla aplikácie, ktoré je v závislosti od príslušnej sociálnej siete určené na zdieľanie, ľahko zdieľať časť obsahu uverejneného v Službe.

Súbory cookie na meranie publika zhromažďujú štatistiku o návštevnosti a používaní rôznych prvkov služby (napríklad obsah/stránky, ktoré ste navštívili). Tieto údaje prispievajú k zlepšeniu ergonómie Služby. V Službe sa používa nástroj na meranie publika (Google Analytics); jej zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii vo francúzštine na tejto internetovej adrese: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

b) Konfigurácia vašich preferencií v cookies

Väčšina internetových prehliadačov je predvolene nakonfigurovaná tak, aby bolo povolené ukladanie súborov cookie. Váš prehliadač vám ponúka možnosť zmeniť tieto štandardné parametre tak, aby boli všetky súbory cookie systematicky odmietané alebo aby boli v závislosti od ich emitenta akceptované alebo zamietnuté iba niektoré súbory cookie.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme na skutočnosť, že odmietnutie uloženia súborov cookie na vašom termináli napriek tomu pravdepodobne zmení vaše užívateľské skúsenosti, ako aj váš prístup k niektorým službám alebo funkciám tejto služby. Ak je to možné, spoločnosť Realist S.A.S odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následky spojené so zhoršením vašich podmienok prehliadania, ktoré sa vyskytnú v dôsledku vášho rozhodnutia odmietnuť, odstrániť alebo zablokovať súbory cookies potrebné na fungovanie služby. Tieto následky nemôžu predstavovať škodu a za túto skutočnosť nemôžete žiadať náhradu.

Váš prehliadač vám zároveň umožňuje odstrániť z vášho zariadenia existujúce súbory cookie alebo vás upozorní, keď sa do vášho zariadenia pravdepodobne budú ukladať nové súbory cookie. Tieto parametre neovplyvňujú vaše prehliadanie, ale stratíte všetky výhody, ktoré súbory cookie poskytujú.

Zoznámte sa s nižšie uvedenými nástrojmi, ktoré máte k dispozícii na to, aby ste mohli nakonfigurovať súbory cookie umiestnené na vašom termináli.

c) Konfigurácia vášho internetového prehliadača

Každý internetový prehľadávač ponúka svoje vlastné nastavenia správy súborov cookie. Ak chcete zistiť, ako zmeniť predvoľby súborov cookie, nižšie nájdete odkazy určené na pomoc potrebnú pri vstupe do ponuky prehliadača.

Viac informácií o nástrojoch na kontrolu súborov cookie nájdete na webovej stránke CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom informácií týkajúcich sa týchto pravidiel používania súborov cookie, kontaktujte nás.

d) Striktne nevyhnutné súbory cookie

Tieto cookies sú potrebné na správne fungovanie našej webovej stránky a nemôžu byť v našich systémoch deaktivované. Spravidla sú výlučne definované ako reakcia na kroky, ktoré ste vykonali a ktoré zodpovedajú požiadavke na služby, ako napr. nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby blokoval tieto súbory cookie, pričom viete, že niektoré časti webových stránok nemusia fungovať správne. Tieto cookies neukladajú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Doména Cookie (životnosť) Popis
www.green-acres.fr __RequestVerificationToken (2 roky) Používa sa na zabezpečenie stránky pred útokmi xsrf
www.green-acres.fr initial_entry_page (2 roky) Používa sa na indentifikáciu vstupnej stránky webovej stránky
www.green-acres.fr initial_referer (1 rok) Používa sa na identifikáciu stránky,ktorú používateľ navštevuje
www.green-acres.fr last_property_search (2 roky) Používajú sa na umožnenie automatického návratu k poslednému vykonanému vyhľadávaniu
www.green-acres.fr last_property_search_by_type (2 roky) Používajú sa na umožnenie automatického návratu k poslednému vykonanému vyhľadávaniu
www.green-acres.fr referer (1 rok) Používa sa na identifikáciu stránky,ktorú používateľ navštevuje
www.green-acres.fr session_entry_page (1 rok) Používa sa na identifikáciu vstupnej stránky relácie
www.green-acres.fr session_referer (1 rok) Používa sa na identifikáciu stránky, ktorý počas relácie používateľ navštevuje
www.green-acres.fr utm_campaign (1 rok) Používa sa na identifikáciu reklamnej kampane používateľov pochádzajúcich z reklamnej kampane
www.green-acres.fr utm_content (1 rok) Používa sa na identifikáciu obsahu reklamnej kampane používateľov pochádzajúcich z reklamnej kampane
www.green-acres.fr utm_medium (1 rok) Používa sa na identifikáciu kanálu reklamnej kampane používateľov pochádzajúcich z reklamnej kampane
www.green-acres.fr utm_source (1 rok) Používa sa na identifikáciu zdroja reklamnej kampane používateľov pochádzajúcich z reklamnej kampane
www.green-acres.fr utm_source_email (1 rok) Používa sa na identifikáciu e-mailového upozornenia používateľov pochádzajúcich z e-mailového upozornenia
www.green-acres.fr utm_term (1 rok) Používa sa na identifikáciu podmienok reklamnej kampane používateľov pochádzajúcich z reklamnej kampane.
www.green-acres.fr visitor_country (1 rok) Používajú sa na identifikáciu kultúry používateľa
www.green-acres.fr visitor_country_iso_code (1 rok) Používajú sa na identifikáciu kultúry používateľa
www.green-acres.fr currency_selected (relâcha) Používajú sa na identifikáciu meny používanej používateľom

e) Sledovacie a výkonnostné cookies

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií na účely analýzy prenosu na našu webovú stránku a toho, ako ju návštevníci používajú. Tieto súbory cookie si napr. pamätajú čas strávený používateľmi na tejto webovej stránke alebo na stránkach, ktoré navštevujú. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť, ako môžeme našu stránku vylepšiť. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sú zoskupené, a teda sú anonymné. Odmietnutie týchto súborov cookie môže zhoršiť vaše používateľské skúsenosti.

Doména Cookie (životnosť) Popis
www.green-acres.fr _ga (2 roky) Na rozpoznanie návštevníkov sa používa služba Google Analytics.
www.green-acres.fr _gat (10 minúty) Na obmedzenie rýchlosti žiadostí, a tým na obmedzenie zhromažďovania údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou sa používa program Google Analytics.
www.green-acres.fr _gcl_ (3 mesiace) Na testovanie účinnosti reklám na webových stránkach využívajúcich jeho služby sa používa program Google AdSense.
www.green-acres.fr _gid (24 hodiny) Používa sa na Google Analytics na rozpoznávanie návštevníkov. Cieľom je zhromaždiť informácie o pohybe používateľa medzi stránkami webu.
www.green-acres.fr _fbp (3 mesiace) Na doručovanie rôznych reklamných produktov, ako sú napr. ponuky inzerentov tretích strán v reálnom čase sa používa Facebook.
Všetky práva vyhradené - 04/06/2021