VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA

Verzia 1.1 z 6. 4. 2021

Preambula: Vymedzenie pojmov použitých vo všeobecných podmienkach používania

Následne určíme:

  • „Stránka“ alebo „Služba“ : tiež stránka green-acres.com a jej miestne verzie (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr atď.) ako aj celý jej obsah.
  • „Vydavateľ“ alebo „My“ :REALIST S.A.S, právnická alebo fyzická osoba zodpovedná za vydanie a obsah služby.
  • „Používateľ“ alebo „Vy“ : používateľ internetu, ktorý navštevuje a používa Službu.
Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) poskytuje Editor stránky. Používateľ stránky je vyzvaný, aby si tieto VPP podmienky pozorne prečítal, vytlačil ich a/alebo ich uložil na trvalé médium. Užívateľ potvrdzuje, že si prečítal VPP a prijíma ich v plnom rozsahu a bez výhrad.

Článok 1 - Uplatňovanie VOP

Účelom týchto podmienok je definovať podmienky prístupu používateľov na stránku. Editor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VPP zverejnením ich novej verzie na Stránke. Podmienky platné pre používateľa sú tie, ktoré sú platné v deň jeho prijatia.

Stránka je voľne prístupná pre všetkých používateľov. Nadobudnutie služby, vytvorenie členskej oblasti alebo všeobecnejšie prehliadanie na stránke predpokladá, že používateľ akceptuje všeky VPP, čo pri plnom vedomí uznáva.

Toto prijatie môže spočívať napríklad v zaškrtnutí príslušného políčka vo vyhlásení, ktorým používateľ prijíma tieto VPP, napríklad s poznámkou „Potvrdzujem, že som si prečítal a prijímam všetky všeobecné podmienky stránky ". Zaškrtnutie tohto políčka bude mať rovnakú hodnotu ako vlastnoručný podpis používateľa.

Užívateľ uznáva dôkaznú hodnotu vydavateľovho automatického nahrávacích systémov tejto stránky s výnimkou toho, aby poskytol dôkazy o opaku, vzdá sa v prípade sporu podania žaloby.

Prijatie týchto VPP predpokladá, že používatelia majú na to právnu spôsobilosť. Ak je užívateľ maloletý alebo nemá spôsobilosť na právne úkony, prehlasuje, že má oprávnenie tútora, kurátora alebo jeho zákonného zástupcu.

Editor sprístupňuje používateľovi na svojej stránke Zásady ochrany osobných údajov a použitie osobných údajov s uvedením všetkých informácií týkajúcich sa použitia osobných údajov používateľa zhromaždených editorom a práva, ktoré má používateľ voči týmto osobným údajom. Zásady dôvernosti údajov sú súčasťou VPP. Prijatie týchto VPP preto znamená prijatie zásad ochrany osobných údajov.

Článok 2 - Právne oznámenia, osobné údaje a účel stránky

Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (politika a vyhlásenie) sú uvedené v listine o osobných údajoch.
Predmet tejto stránky je určený ako „medzinárodná stránka inzercie nehnuteľností spájajúca návštevníkov a profesionálnych alebo súkromných predajcov“.

Služba je vlastníctvom Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - A.s. s kapitálom 1 000 000 € - RSC Paris 453 785 156 - Č. DPH: FR56453785156

Riaditeľ publikácie a redaktor: Benoît Galy vo funkcii predsedu spoločnosti Realist S.A.S.

Hosting: OVH, A.s. s kapitálom 10 069 020 € , RCS Lille Metropola 424 761 419 00045 , Kód APE 2620Z , Č. DPH: FR 22 424 761 419 , Sídlo spoločnosti: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Článok 3 - Členská oblasť

Používateľ, ktorý je zaregistrovaný na stránke (člen) má k nim prístup po prihlásení sa pomocou svojich identifikátorov (e-mailová adresa zvolená pri registrácii a heslo) alebo prípadne pomocou systémov, ako sú prihlasovacie tlačidlá sociálnych médií tretích strán. Používateľ je plne zodpovedný za ochranu hesla, ktoré si vybral. Odporúča sa používať zložité heslá. Ak používateľ heslo zabudne, má možnosť si vygenerovať nové. Toto heslo predstavuje záruku dôvernosti informácií obsiahnutých v jeho časti „môj používateľský priestor“ a Používateľovi je preto zakázané ho prenášať alebo oznamovať tretej strane. V opačnom prípade nemôže byť editor stránky zodpovedný za neoprávnený prístup k účtu používateľa.

Vytvorenie osobného priestoru je nevyhnutným predpokladom akejkoľvek objednávky alebo príspevku používateľa na tejto stránke. Za týmto účelom bude používateľ požiadaný o poskytnutie určitého množstva osobných údajov. Zaväzuje sa poskytnúť presné informácie.

Účelom zhromažďovania údajov je vytvoriť „členský účet“. Ak by následkom technického zlyhania alebo prípade vyššej moci zmizli údaje obsiahnuté v sekcii člena účtu zmizli, zodpovednosť za stránku a editora nie je možné uplatniť, táto informácia nemá žiadnu dôkaznú hodnotu ale iba informatívnu. Stránky týkajúce sa členských účtov je možné voľne vytlačiť držiteľom príslušného účtu, ale nepredstavujú dôkaz, slúžia iba na informáčné účely, sú určené na zabezpečenie efektívneho riadenia služby alebo príspevkov používateľom.

Každý používateľ má právo na Stránke zrušiť svoj účet a svoje údaje. Obnovenie jeho údajov potom nebude možné.

Editor si vyhradzuje výlučné právo vymazať účet akéhokoľvek používateľa, ktorý porušil tieto VPP (tento príklad nemusí byť konečný, ak používateľ vedome na registráciu a vytvorenie osobného priestoru poskytol nesprávne informácie) alebo akéhokoľvek účet, ktorý je najmenej jeden rok neaktívny. Uvedené vymazanie nebude pravdepodobne predstavovať škodu pre vylúčeného používateľa, ktorý nebude môcť za túto skutočnosť požadovať náhradu. Ak to odôvodňujú skutočnosti, toto vylúčenie nevylučuje možnosť editora začať súdne konanie proti užívateľovi.

Článok 4 - Prístup a dostupnosť stránky

Editor vynakladá maximálne úsilie na to, aby bola stránka trvale prístupná, s výnimkou údržbárskych prác, ktoré na stránke alebo serveroch, na ktorých má hosting prebiehajú. V prípade, že nie je možný prístup na stránku z dôvodu technických alebo iných dôvodov, používateľ nemôže požadovať náhradu škody a nebude mať nárok na náhradu škody.

Editor stránky je viazaný iba povinnosťou prostriedkov; nemá zodpovednosť za škody spôsobené používaním internetovej siete, ako je strata údajov, narušenie, vírus, prerušenie prevádzky alebo iné.

Užívateľ sa výslovne zaväzuje používať stránku na svoje vlastné riziko a na svoju výhradnú zodpovednosť.

Stránka poskytuje používateľovi informácie iba na informačné účely, môže obsahovať nedostatky, chyby, opomenutia, nepresnosti a možnú dvojznačnosť. Realist S.A.S v žiadnom prípade nezodpovedá:

  • Akákoľvek priama alebo nepriama škoda, najmä pokiaľ ide o ušlý zisk, stratu zárobku, stratu klientely, údajov, ktoré môžu okrem iného vyplývať z používania stránky alebo z dôvodu nemožnosti jej použitia.
  • Porucha, nedostupnosť prístupu, nesprávne použitie, nesprávna konfigurácia počítača používateľa alebo dokonca použitie prehliadača, ktorý používateľ málo používa.

Článok 5 - Hypertextové odkazy

Stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné stránky.

Používateľ preto uznáva, že editor nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty, preukázané alebo domnelé, ktoré súvisia alebo sú dôsledkom používania alebo oboznámanie sa s obsahom, reklamou alebo službami, ktoré sú na týchto externých stránkach alebo zdrojoch k dispozícii. Podobne, nemožno prevziať zodpovednosť editora tejto stránky, ak mu návšteva jednej z týchto stránok spôsobila škodu.

Ak napriek úsiliu editora niektorý z hypertextových odkazov na stránke ukázal na stránku alebo zdroj internetu, ktorého obsah bol alebo sa javil byť v rozpore s požiadavkami francúzskeho práva pre používateľa, je používateľ povinný súhlasiť s tým, že bude okamžite kontaktovať riaditeľa uverejňovania tejto stránky, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v právnych oznámeniach tejto stránky, s cieľom oznámiť príslušnej tretej strane adresu stránok.

Article 6 - Cookies

Súbory „Cookie“ sa môžu použiť na identifikáciu užívateľa stránky, na prispôsobenie jeho konzultácií so stránkou a na urýchlenie zobrazenia stránky a to uložením dátového súboru do jeho počítača. Stránka môže používať „cookies“ hlavne pre

  1. Získať štatistiku prehliadania s cieľom zlepšiť používateľské prostredie a
  2. Povoliť prístup k členskému účtu a obsahu, ktorý nie je bez pripojenia prístupný.

Používateľ potvrdzuje, že bol informovaný o tomto postupe a oprávňuje Editora stránok na jeho používanie. Editor sa zaväzuje, že nikdy nebude poskytovať obsah týchto „cookies“ tretím stranám, s výnimkou prípadu právneho vyžiadania.

Viac podrobností o politike týkajúcej sa cookies a ich používania nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov a používaní osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke. To vám umožní lepšie porozumieť ustanoveniam, ktoré v súvislosti s prehliadaním v našej službe implementujeme. Obzvlášť vás informuje o všetkých súboroch cookie, ktoré sa nachádzajú v našej Službe, o ich účele a postupe na ich konfiguráciu.

Používateľ môže odmietnuť registráciu „Cookies“ alebo nakonfigurovať prehliadač tak, aby bol na ne upozornený ešte pred prijatím „Cookies“. Za týmto účelom užívateľ nakonfiguruje svoj prehliadač:

Článok 7 - Práva duševného vlastníctva

Všetky prvky tejto stránky patria editorovi alebo agentovi tretej strany alebo ich vydavateľ používa na stránke so súhlasom ich vlastníka.

Akékoľvek rozbrazovanie, reprodukcia alebo úprava log, textových obsahov, piktogramov alebo videí a iného podobného materiálu, je prísne zakázaná a je považovaná za ich falšovanie.

Každému používateľovi, ktorý sa dopustí falšovania, bude prístup na stránku znemožnený a to aj bez oznámenia alebo náhrady a bez tohto, aby mu vylúčenie mohlo spôsobiť škodu, bez výhrady možných následných súdnych konaní proti nemu, a to z iniciatívy editora tejto stránky alebo jeho agenta.

Táto stránka používa prvky (obrázky, fotografie, obsah), ktorých kredity sú: REALIST.

Značky a logá uvedené na tejto stránke sú registrované REALIST Každý, kto vykonáva svoje zastupovanie, rozmnožovanie, prelínanie, rozširovanie a opakované rozširovanie, podlieha sankciám ustanoveným v článkoch L.713-2 a nasledujúcich zákonoch o duševnom vlastníctve.

Článok 8 - Zodpovednosť

Editor nezodpovedá za uverejňovaný materiál používateľov, ich obsah ani ich pravdivosť. Editor v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v počítačovom systéme Užívateľa a/alebo za stratu údajov, ktoré vyplývajú z používania Stránky používateľom.

Editor sa zaväzuje neustále aktualizovať obsah stránky a poskytovať používateľom pravdivé, jasné, presné a aktualizované informácie. S výnimkou technických operácií, údržby a aktualizácie obsahu je stránka v zásade nepretržite prístupná. Editor nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedostupnosti Stránky alebo jej častí.

Editor stránok nenesie zodpovednosť za technickú nedostupnosť pripojenia, či je to najmä v dôsledku vyššej moci, údržby, aktualizácie, úpravy stránky, zásahu hostiteľa, vnútorného alebo vonkajšieho štrajku, výpadku siete, alebo prerušenie elektrického napájania.

Vydavateľ nezodpovedá za nefunkčnosť, nemožnosť prístupu alebo chybné funkcie stránok, ktoré možno pripísať nevhodnému zariadeniu, nesprávnej konfigurácii alebo použitiu počítača užívateľa, poruchám služieb poskytovateľa prístupu používateľov alebo služieb internetovej siete.

Článok 9 - Oznámenia a sťažnosti

Akékoľvek oznámenie alebo stanovisko týkajúce sa týchto VOP, právnych upozornení alebo charty osobných údajov musí byť urobené písomne a odoslané doporučenou alebo overenou poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v právnych oznámeniach na stránke, s uvedením kontaktných údajov, priezviska a mena oznamovateľa, ako aj predmet oznámenia.

Akákoľvek sťažnosť týkajúca sa používania stránky, služieb, jednotlivých stránok webovej stránky na sociálnych sieťach alebo v VPP, v právnych upozorneniach alebo v listine osobných údajov musí byť podaná do 365 dní od dátumu vzniku problému, ktorý je predmetom sťažnosti, bez ohľadu na akékoľvek protichodné právo alebo právny štát. V prípade, že takáto pohľadávka nebude podaná do 365 dní, takáto pohľadávka nebude viac na súde vymožiteľná.

Je možné, že na celej stránke a v ponúkaných službách sa vyskytnú v obmedzenej miere nepresnosti, chyby alebo informácie, ktoré nie sú v súlade s VPP, zákonnými oznámeniami alebo listinou osobných údajov. Okrem toho je možné, že tretie strany vykonajú na na Stránke alebo v súvisiacich Službách nepovolené úpravy (sociálne siete atď.)

Editor nezodpovedá za nefunkčnosť, nemožnosť prístupu alebo chybné funkcie stránok, ktoré možno pripísať nevhodnému zariadeniu, nesprávnej konfigurácii alebo použitiu počítača používateľa, poruchám služieb poskytovateľa, prístupu používateľov alebo služieb internetovej siete.

Článok 10 - Nezávislosť ustanovení

Ak sa ustanovenie VPP považuje za nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neplatné, toto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od VPP a neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

Podmienky VPP nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné, písomné alebo ústne dohody. Sú neprenosné, neprevoditeľné a nie je možné ich samotným používateľom sublicenciovať.

V súdnych alebo správnych konaniach týkajúcich sa týchto VPP je možné požadovať VPP v tlačenej forme a všetky oznámenia v elektronickej forme.

Článok 11 - Platné právo

Tieto podmienky sa riadia a podliehajú francúzskemu právu.

S výnimkou ustanovení o verejnej politike môžu byť akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním týchto VPP, pred akýmkoľvek súdnym konaním predložené editorovi stránky s cieľom dosiahnuť priateľské urovnanie.

Výslovne upozorňujeme, že žiadosti o priateľské urovnanie nezrušia plynutie lehôt podaných žalôb.

Pokiaľ nie je stanovené inak, vo verejnom záujme je akékoľvek súdne konanie týkajúce sa výkonu týchto VPP predmetom právomoci súdu podľa miesta bydliska odporcu.

Všetky práva vyhradené - 04/06/2021